برای دوستانیکه ممکنه دنبال من بگردند عرض کنم که خوبم و خوش وبه زندگی چسبیدم و ادامه می دم و همچنان سعی می کنم هر روز بهتر از دیروز باشم.

بیشتر توی اینستا و لاین می نویسم تا وبلاگ جدیدم. و لی اونجا هم می نویسم.

همین